Brystkreftforeningens samarbeidspartnere

Kreftforeningen
Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. 
Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge og samarbeider nært med 18 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner
Deres arbeid er basert på innsamlede midler og deres mål er at færre skal få kreft, flere skal overleve kreft og at pasienter og pårørende skal få bedre livskvalitet. 
Gjennom forskning, forebygging, informasjon, rådgivning og politisk arbeid bekjemper de kreft lokalt, nasjonalt og globalt. 
De finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge og står bak flere store løft på kreftområdet. Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av Kreftforeningen

Se årsrapport fra foreningen herEuropa Donna

Europa Donna, er en uavhengig, ideell organisasjon som består av tilsluttede brystkreftforeninger fra land i hele Europa. Foreningen jobber for å øke bevisstheten om brystkreft samt for å bedre utdanning innenfor brystkreftbehandling, hensiktsmessig screening, optimal behandling og økte forskningsmidler. Europa Donna ivaretar europeiske kvinners interesser når det gjelder brystkreft overfor lokale og nasjonale myndigheter, men også overfor institusjonene i Den europeiske union.

Les mer på deres nettside her

Se deres årsrapporter herPårørendealliansen
Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

De arbeider for bedre vilkår for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til.

Les mer på deres nettside her

Landsdekkende pårørendeundersøkelse gjennomføres av dem med jevne mellomrom for å finne ut hvordan pårørende har det, hva de gjør og trenger hjelp med, om arbeidslivet er tilpasset pårørende som kombinerer jobb og omsorg og det å få ulike virkemidler til ulike livsfaser.

Se kortversjoner av tidligere undersøkelser herFrivillighetsregisteret
Frivillighetsregisteret skal gjøre samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige styresmakter bedre og enklere. 

Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, blir samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter bedre og enklere.
Registeret skal også sikre systematisk informasjon som kan styrke det rettslige grunnlaget til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor. Dessuten gir data fra frivillig sektor bedre grunnlag for å drive med statistikk og forskning.
Foreninger og organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen, en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på syv prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon. De kan også søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Les mer på deres nettside herNorges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon for norske organisasjoner som driver innsamlingsarbeid for å finansiere sine prosjekter.
Vi jobber med å styrke norske organisasjoners evne til selvfinansiering, gjennom å styrke fagkompetansen til organisasjoner og ansatte, og bidra til erfaringsutveksling og bransjetilhørighet for norske fundraisere.

Les mer på deres nettside her

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79