Organisasjonen

Brystkreftforeningen er en selvstendig organisasjon med vedtekter, handlingsplan og ulike styringsdokumenter. Vedtektene er utviklet og vedtatt av organisasjonen selv, og utgjør det gjeldende regelverket for Brystkreftforeningen.

Brystkreftforeningen er organisert på følgende måte:

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det består av en delegat fra hver lokalforening og en delegat fra Brystkreftforeningen under 40. Landsmøtet avholdes hvert annet år. Landsmøtedelegatene skal behandle årsmelding og årsregnskap, arbeidsprogram og budsjett, fastsetting av kontingent, forslag til endring av vedtekter og valg av hovedstyre og valgkomité.

Hovedstyret

Hovedstyret leder Brystkreftforeningens virksomhet og har åtte medlemmer. Styreleder velges særskilt. Det velges tre representanter fra Helse Sør-Øst, en fra Helse Vest, en fra Helse Midt-Norge og en fra Helse Nord, samt en representant fra Brystkreftforeningen under 40. Medlemmene velges for to år av gangen. Ved behov oppnevner hovedstyret arbeidsgrupper som jobber med forskjellige satsingsområder for foreningen.

Sekretariatet

Sekretariatet består av daglig leder og fire øvrige ansatte. Kontoret er lokalisert i Oslo. Sekretariatet er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Dette innebærer blant annet økonomisk styring, arrangere/tilrettelegge kurs for og tilby tjenester til lokalforeningene, medlemmer og pårørende, informere gjennom brosjyrer, nettsider og medlemsblad, kontakt med administrative og politiske myndigheter, samt drift av medlemsdatabase.

Lokalforeningene

Lokalforeningene arrangerer ulike typer likepersonsaktiviteter for medlemmene lokalt, blant annet gjennom temamøter, kurs, fysiske aktiviteter og sosiale treff. Lokalforeningene driver også informasjonsarbeid og representerer Brystkreftforeningen lokalt, og er en aktiv del av Rosa sløyfe-aksjonen med informasjonsstands og andre synlighetstiltak.

Brystkreftforeningen under 40

Brystkreftforeningen under 40, som frem til Landsmøtet 2018 er utvidet til å gjelde medlemmer opptil 45 år,  er et landsdekkende tilbud for brystkreftdiagnostiserte og personer med mutasjon i brysktreftgener i alderen opptil 45 år. Gruppen arrangerer en årlig samling med faglig og sosialt innhold. Gruppen er blant annet aktiv på sosiale medier, og ønsker å gi unge brystkreftberørte i Norge et nettverk.

Likepersonstjenesten

I tillegg til likepersonsaktiviteter i lokalforeningene, driver Brystkreftforeningen aktiv likepersonstjeneste i hele landet. Dette innebærer:

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av foreningens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, handlingsplan og i tråd med vedtak fattet av Landsmøtet og Hovedstyret. Kontrollkomiteen velges av Landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen, og består av tre medlemmer samt ett varamedlem. 

Mer informasjon: