Brystkreftforeningens formål er å gi hjelp og støtte til personer som har fått en brystkreftdiagnose eller påvist mutasjon i brystkreftgener, og å ivareta deres interesser. 

Formålet oppnås blant annet gjennom opplysende virksomhet, likepersonsarbeid, interessepolitisk arbeid overfor politiske og administrative myndigheter, brukermedvirkning, samarbeid med fagmiljøene, utgivelse av medlemsblad og samarbeid med beslektede foreninger nasjonalt og internasjonalt. Brystkreftforeningen ble stiftet i 1992 og har per 2016 cirka 14.500 medlemmer. 

Medlemsnettverk

Brystkreftforeningen ønsker å være en arena hvor brystkreftberørte i Norge kan dele erfaringer, opplevelser og kunnskap. Dette nettverket bygges blant annet gjennom vår landsomfattende likepersonstjeneste og våre lokalforeninger. I tillegg til lokalforeningenes tilbud med blant annet temakvelder, kurs og sosiale treff, arrangeres det fra sentralt hold årlig kurs og samlinger for våre medlemmer. Vi har også en egen gruppe for medlemmer under 45 år.

Rettighetsarbeid

Brystkreftforeningen er blant annet en pådriver for at alle brystkreftberørte i Norge skal få en presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset brystkreftbehandling og en god rehabiliteringsfase. Våre nåværende prioriteringsområder er nærmere utdypet i vår handlingsplan.

Relasjon til Kreftforeningen

Brystkreftforeningen er i likhet med tretten andre pasient- og likepersonsforeninger tilknyttet Kreftforeningen gjennom assosiert medlemskap. Dette innebærer at Brystkreftforeningen er en selvstendig forening, men at vi samarbeider med Kreftforeningen. 

Brystkreftforeningen arrangerer den årlige Rosa sløyfe-aksjonen i samarbeid med Kreftforeningen.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79