Trippel-negativ brystkreft er en av undergruppene av brystkreft. Trippel-negativ brystkreft forekommer hos omtrent 15 prosent av pasientene.

Trippel-negativ brystkreft vil si at kreftcellene mangler «mottakere» (reseptorer) som kan binde seg til østrogen og progesteron, samtidig som proteinet HER2 ikke er til stede (eller kun i små mengder er til stede) i cellene. Dette betyr at østrogen ikke har direkte betydning for kreftcellenes vekst.

Når kreftcellene kan dele seg uten å være avhengig av østrogen, er hormon-blokkerende behandling som tamoxifen og aromatasehemmere uten effekt. Samtidig betyr det at kreftcellene ikke benytter seg av vekststimulerende signaler som går via HER2 proteinet. Uten denne egenskapen er målrettet behandling mot HER2, som Perjeta og Herceptin, uvirksom.

Trippel-negativ brystkreft er noe mer hissig og kan spre seg oftere enn den mest vanlig forekommende brystkrefttypen. 

Behandling

Det er fremdeles manglende kunnskap om hva som er de viktigste faktorer som stimulerer kreftcellene ved trippel-negativ brystkreft. Derfor har vi ikke tilsvarende «målrettede» behandlinger som for hormonfølsom brystkreft eller HER2 positiv brystkreft.

Men trippel-negativ brystkreft kan behandles og ha god effekt av forskjellige former for cellegift.

I primærbehandlingen av trippel-negativ brystkreft behandles pasientene med kirurgi, cellegiftbehandling, strålebehandling (etter nærmere retningslinjer) og medisin som styrker benhelsen. All behandling er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Forskning og fremtidshåp

Det pågår mye forskning for å finne nye behandlingsmuligheter for trippel-negativ brystkreft.

Mye av forskningen handler om å finne nye egenskaper ved svulsten som kan danne grunnlag for å utvikle mer målrettet behandling. I tillegg forskes det på ulike former for immunterapi. Det er holdepunkter for at immunterapi kan virke mot trippel-negativ brystkreft og det forskes blant annet på hvordan det kan benyttes i kombinasjon med konvensjonell behandling.

Nyere forskningen inkluderer gjerne pasienter på tvers av brystkreft-undergrupper. Resultatene av slike forskningsprosjekter vil komme alle brystkreftpasienter til gode, inkludert pasienter med trippel-negativ brystkreft.

Eksempler på slike studier er:

Helsepersonell som tar imot brystkreftpasienter bør ha kunnskap om kliniske studier det kan være aktuelt å tilby deltagelse i.

NBCG har på sine nettsider en oversikt over pågående studier som er åpne for inklusjon.

På helsenorge.no kan du lese mer om deltakelse i kliniske studier, hvordan du kan bli henvist til vurdering for deltakelse, hvilke kriterier deltakelse blir vurdert ut ifra og annen informasjon.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79