«En dag kreft. Et par uker senere operasjon. Rett etter er det utskrivelse fra sykehuset, ytterliggere behandling som ofte kan være en stor påkjenning og alt skjer i raskt tempo. Så er vi tilbake i jobb. Vi skal takle "kreften" med alt hva dette innebærer for en selv, familie, ektefelle osv. Hvem klarer alt dette fysisk og psykisk?» 

Sitat over kommer fra en av Brystkreftforeningens likepersoner. Rehabilitering handler om å komme tilbake i hverdagen igjen etter kreftbehandling, å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Hvilke tiltak den enkelte trenger i en rehabiliteringsprosess er individuelt, men det er flere steder du kan henvende deg for å få den hjelpen du trenger. Både offentlige og private aktører har ulike hjelpetilbud som kan være til nytte for brystkreftberørte og pårørende. Her finner du informasjon om noen av disse tilbudene.

Send oss gjerne tips om tilbud relevante for brystkreftberørte på epost: post(at)brystkreftforeningen.no 

Vardesentrene

Dette er læring- og mestringssentre rettet spesielt mot kreftpasienter. Disse er etablert gjennom et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene. Formålet er å være møteplasser for kreftpasienter og deres på rørende, med aktivitet som fremmer livskvalitet og mestring.

Brystkreftforeningen har likepersoner på flere Vardesentre.

Ved sentrene finnes blant annet kurs for pasienter med arvelig kreft, fatigue og livsstil etter kreft. Per 2017 er det Vardsentre ved UNN, Nordlandssykehuset, St. Olavs Hospital, Haukeland, Radiumhospitalet, Ullevål og Stavanger universitetssjukehus.

Henvisning til spesialister 

Din behandlende lege kan gi deg henvisning til fagpersoner som fysioterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, sexolog og andre spesialister som kan hjelpe deg. 

Sykepleiere kan også hjelpe deg til å finne rette kontaktpunkt i tilfeller hvor du er usikker på hvor du er usikker på hvor du skal henvende deg.

Lærings- og mestringssentre

Det finnes flere Lærings- og mestringssentre (LMS) i alle de fire helseforetakene i Norge. Ved disse tilbys kurs for ulike pasientgrupper, og noen av dem har tilbud til kreft- og/eller brystkreftpasienter.

Gjennom nettsiden mestring.no kan du finne ditt nærmeste lærings- og mestringssenter, og se hvike kurs som tilbys.

Kommunale lærings- og mestringssentre

Det finnes også kommunale lærings- og mestringstjenester noen steder i Norge.

Oversikt over disse, hva de tilbyr og kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.

Andre tilbud i hjemkommunen

I alle kommuner skal det være en koordinerende enhet du kan kontakte. Målet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Fastlegen kan også henvise deg til rehabilitering i kommune eller på rehabiliteringssenter.

I flere kommuner er det kreftkoordinatorer som har oversikt over tilbud du kan benytte deg av i ditt geografiske nærområde. 

Andre tilbud kan variere fra kommune til kommune. I flere kommuner er det for eksempel Frisklivsentra, som tilbyr veiledning og kurs innen fysisk aktivitet, kosthold etc, kommunale Lærings- og mestringssentre og ulike treningstilbud på dagtid gjennom Aktiv på dagtid.

Montebellosenteret

Dette er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring.

Det finnes egne kurs rettet mot brystkreftopererte. Brystkreftforeningen har med en representant på disse kursene.

Rehabiliteringssentre 

Over hele landet finnes det rehabiliteringssentre. Her kan du få døgnhold over en periode i opptil fire uker. Noen av institusjonene har gruppetilbud for kreftpasienter.

Det er vanligvis legen din som må søke opphold for deg. Sykehuset kan også søke for deg etter avsluttet sykehusopphold. Flere av sykehusene har også avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Under finner du lenker til noen utvalgte rehabiliteringssentre med tilbud for kreftpasienter. Fullstendig oversikt over rehabiliteringstilbud i din region, finner du ved å trykke på ditt helseforetak:

Du kan få mer informasjon ved å ringe informasjonstelefonen for rehabilitering på telefonnummer 800 30 061.

Tilbud fra andre foreninger 

Kreftforeningen har gjennom sine åtte distriktskontorer en rekke tilbud flere steder i landet, rettet mot pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, samt frivillige.

Tilbudene varierer fra fysisk aktivitet og møteplasser for unge, til sorggrupper og informasjonsmøter.

Gjennom Kreftforeningens gratistilbud Kreftlinjen kan du komme i kontakt med spesialsykepleiere, jurister og sosionomer som kan svare og gi deg råd. Kreftlinjen kan kontaktes per telefon, epost eller Facebook. Spørsmål om rettigheter kan sendes til epost reggiheter(at)kreftforeningen.no 

Ung Kreft er en forening for unge kreftrammede, men har også en rekke tilbud til unge pårørende. 

Norsk Lymfødemforening har som målsetning å utøve rådgivende opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier.

Mer informasjon

 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79