Som pasient har du flere rettigheter etter Lov om pasient- og brukerrettigheter. I tillegg kan både pasienter og pårørende få økonomisk støtte etter bestemmelsene i Folketrygdloven.

Under finner du et kort sammendrag av utvalgt rettighetsinformasjon som kan være relevant for brystkreftberørte. Dette er kategorisert i:

For detaljert informasjon kan du besøke:

  • Helsenorge.no (Helsedirektoratet), eventuelt ringe deres hjelpetelefon på 800 43 73 for råd og veiledning
  • Kreftforeningen, eventuelt ringe Kreftlinjen på telefon 800 57 338 for å snakke med en sosionom, jurist eller spesialsykepleier

Helsevesen 

Fastlege og fritt sykehusvalg

Fastlegen er bindeleddet mellom deg og sykehuset, og legen holdes orientert om sykdomsbilde og behandling. Du har mulighet til å bytte fastlege to ganger i året. 

Fritt sykehusvalg gjelder så fort du har fått en henvisning fra din fastlege. Du kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med helseforetakene, samt private behandlingssteder som HELFO har godkjent som leverandør. Du kan velge et sykehus for undersøkelse og et annet for behandling om du ønsker det. Sykehus kan imidlertid avvise deg dersom de må prioritere pasienter i egen region.

Du har rett til ny vurdering av legespesialist dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. Et slikt krav må ikke begrunnes av deg, men dersom fastlegen etter en vurdering mener det ikke er medisinsk nødvendig med ny vurdering, kan du ikke kreve ny vurdering. Er du likevel uenig, kan du klage til Fylkesmannen i ditt fylke.

Ventetid/forløpstider 

1. januar 2015 ble pakkeforløp for brystkreft innført i Norge. Pakkeforløpet skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende, og er et nasjonalt standardisert forløp basert på faglige anbefalinger. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredning skal ta. Forløpet skal være uten unødvendig, ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Følgende forløpstider er satt ved brystkreft:

- Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling: 7 kalenderdager
- Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas): 7 kalenderdager
- Fra avsluttet utredning til start kirurgisk behandling: 13 kalenderdager
- Fra avsluttet utredning til start medikamentell behandling: 10 kalenderdager
- Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling: 27 kalenderdager
- Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling: 24 kalenderdager

Forløpstidene er normerende, og ikke absolutt krav. Det finnes imidlertid juridiske bindende maksfrister, som sier at ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom som skal kreft skal vurderingen skje raskere enn 30 dager.

For mer informasjon om pakkeforløpet ved brystkreft, besøk Helsedirektoratets sider her.

Sykdomsrelaterte utgifter

Reiseutgifter

Dersom du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du få dekket dette. Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats på 2,40 kroner per kilometer, og at du må ha reist mer enn ti kilometer for å ha rett til å få dekket reiseutgifter. Pårørende kan også få dekket reiseutgifter dersom det er behov for reisefølge til behandlingsstedet.

helsenorge.no har utfyllende informasjon om dine rettigheter ved pasientreiser. Klikk her for å besøke deres nettsider med mer informasjon om blant annet egenandeler og frikort, reisefølge, rehabilitering, satser og dine muligheter til å klage.

For å søke refusjon for din reise, besøk denne siden.

Medisiner

Les mer om blå resept, hvit resept og bidragsordningen hos helsenorge.no

Mammografi

Dersom du har fått henvisning til mammografi på medisinsk grunnlag av din fastlege, betaler du kun en egenandel for undersøkelsen. For kvinner som deltar i Mammografiprogrammet etter invitasjon fra Kreftregisteret, betales også en egenandel. Dersom du velger å undersøkes ved et privat røntgeninstitutt, må du betale hele beløpet selv. Vær oppmerksom på at noen helseforetak har avtaler med private røntgeninstitutt, og da skal du kun betale vanlig egenandel om henvisningen er gitt av medisinske grunner.

Brystproteser og brystholder

Brystkreftopererte får dekket både kjøp og fornyelse av brystprotese. Du trenger en rekvisisjon ved førstegangsanskaffelse av brystprotese, og den får du av fastlegen din eller på sykehuset når du skrives ut etter operasjon. Denne rekvisisjonen gjelder også for spesialtilpasset brystholder. Rekvisisjonen leveres til proteseforhandler, mens du selv beholder en kopi til bruk for refusjon av brystholder.

Parykk eller hodeplagg

Dersom du opplever hårtap i forbindelse med kreftbehandling, får du støtte til å kjøpe parykk, hårerstatning eller hodeplagg, og eventuelle reiseutgifter for tilpasninger. 

For å få støtte må du ha en legeerklæring som forklarer hvorfor du må ha parykk eller hodeplagg. Du må selv kontakt parykksalong for å få bestilt og tilpasset parykken. De fleste parykksalonger har avtale om direkte oppgjør med NAV. Dersom du selv betaler for det, kan du sende regning sammen med kopi av legeerklæring til NAV. Regningen må sendes innen seks måneder etter innkjøpet.

Skjemaet for å søke om støtte eller refusjon, finner du hos NAV ved å klikke her.

Grunn- og hjelpestønad

Grunnstønad skal helt eller delvis dekke ekstrautgifter man har fått på grunn av sykdommen. Sykdommen må være av varig karakter for å få slik støtte.
Hjelpestønad kan være deg berettiget om du har spesielle pleie- og tilsynsbehov grunnet sykdommen. For å få støtte må det være et privat pleieforhold, som for eksempel ektefelle, barn, foreldre eller andre slektninger.

Du kan lese mer om dette hos Kreftforeningen ved å klikke her eller hos NAV ved å klikke her

Ved mangel på arbeidsinntekt

Som sykmeldt har du krav på sykepenger. Dersom du ikke kan tilbake i jobb når sykemeldingsperioden har nådd maksgrensen, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger. Les mer om:

Ved økonomisk krise eller vedvarende dårlig økonomi, kan man søke om sosialhjelp og bostøtte for en periode. Om dette kan være aktuelt for deg, kan du lese mer om ved å klikke her

Privatøkonomi

Kreftforeningen har fyldig informasjon om spørsmål vedrørende privatøkonomi når sykdom rammer:

Praktisk hjelp

Det finnes mulighet til å få praktisk hjelp i forbindelse med sykdom, og det er også mulig med hjemmesykehjelp. Du kan også få hjelpemidler for tilpasning av boligen din.

Les mer om dette på Kreftforeningens sider ved å klikke her.

Arbeid og studier

Ansatt

Det er anbefalt å holde en god dialog med din arbeidsgiver i sykdomsperioden. Din arbeidsgiver har også plikter overfor deg som er sykemeldt, blant annet å ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg.

Du er lovbeskyttet mot oppsigelse på grunn av sykefravær de første tolv månedene fra sykemeldingstidspunktet.

Student

Dersom kreftsykdom rammer mens du fremdeles er student, bør du diskuterer muligheten for særlige ordninger med studiestedet. Les mer om dette ved å klikke her.

Ved å klikke på denne lenken får du informasjon om studielån ved sykdom. 

Pårørende

Som pårørende kan du få omsorgslønn og velferdspermisjon. Les mer om dette ved å klikke her.


Behov for mer informasjon?

  • Du kan søke hjelp flere steder for å få bedre oversikt over alle tilbud og rettigheter som pasient eller pårørende. Kreftforeningen har laget denne oversikten

(Kilder: helsenorge.no, nav.no, kreftforeningen.no og helsedirektoratet.no)

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79